Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) worden ouders en personeelsleden vertegenwoordig door:

Oudergeleding : William van Ewijk, Chantal Bronius

Personeelsgeleding : Esther Hatt, Karin van der Plas

De MR overlegt met de directie en het bestuur over belangrijke, beleidsmatige schoolzaken, zoals:

  • De besteding van onderwijsgeld;
  • Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
  • Groepsverdelingen en personele inzet;
  • Nieuw beleid, op gebied van personeel, onderwijsinhoud en organisatie

 De MR heeft twee soorten rechten: 

  • Instemmingsrecht: Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
  • Adviesrecht: Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Ook deze zaken zijn in het reglement vastgelegd.

De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: 

  • Vertegenwoordigers van de ouders;
  • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Tal van zaken die betrekking hebben op alle scholen binnen het bestuur Openbaar Onderwijs Buren worden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) besproken. Deze raad wordt gevormd door de vertegenwoordigers (ouder- en personeelsleden) van de afzonderlijke medezeggenschapsraden. De medezeggenschapsraad van onze school komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle belangstellenden worden bijgewoond.

In de GMR zit :

(oudervertegenwoordiging)  : Geert van Odijk

 

Facebook