Uitgangspunten

De Wiekslag is een openbare school. Dat betekent dat de school openstaat voor alle ouders en kinderen ongeacht godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond, voor zover deze niet ingaan tegen onze algemeen aanvaarde waarden en normen. De school wil pluriformiteit respecteren en deze houding uitdragen naar de leerlingen.

Kinderen komen bij ons op school om te leren. We brengen ze niet alleen kennis bij, we leren ze ook waarden en normen, gedragsregels en allerlei sociale vaardigheden. Een goede leerhouding vinden we daarbij belangrijk.

We voeden kinderen op tot zelfstandigheid. Kinderen moeten zelf een taak kunnen afmaken, kleine problemen zelf leren oplossen en leren wat te doen als ze met hun opdracht klaar zijn. Zeker op een school met combinatiegroepen is dit van groot belang.

We bevorderen het sociale gedrag. Hoe moet je met elkaar omgaan? Hoe voorkom je ruzie of los je de ruzie op?

We scheppen een positief leerklimaat, want kinderen leren beter in een veilige, rustige en kindvriendelijke omgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. We gaan op een informele manier met kinderen om, maar er zijn regels en afspraken waar iedereen zich aan moet houden.

We proberen tegemoet te komen aan individuele verschillen. Dat doen we door aandacht te besteden aan leerlingenzorg en differentiatie. Maar we stellen aan iedereen hoge eisen: iedereen kan zijn/haar best doen!

We schenken aandacht aan creativiteit en culturele vorming. De beleving en uiting van emoties staan daarbij centraal. Maar ook het wekken van de belangstelling en het vergroten van de vaardigheden. Dit biedt meer mogelijkheden voor een zinvolle invulling van de vrije tijd. We organiseren regelmatig activiteiten of doen eraan mee. Feesten zoals Sinterklaas, Kerst en het Eindfeest. Maar ook projecten, excursies, schoolreisjes en sporttoernooien.

Ouders zijn van harte welkom op school: om te kijken, maar ook om mee te helpen. Of om informatie te krijgen zoals op de rapportavonden en contactavonden. Of om uw mening te laten horen, bijvoorbeeld op een ouderavond.