Ouders

Een goed contact tussen ouders en school wordt door de school gestimuleerd. Op allerlei manieren, zoals hieronder wordt beschreven, worden ouders betrokken bij de activiteiten van de kinderen.

Overleg over rapporten en vervolgonderwijs

De ouders krijgen van tevoren in de jaarschema bericht wanneer aan de kinderen het rapport meegegeven wordt. Tevens is het mogelijk om naar aanleiding van dit rapport de groepsleerkracht te spreken tijdens het 10-minuten-gesprek.
Jaarlijks hebben we voor groep 8 contact met een aantal scholengemeenschappen voor het voortgezet onderwijs. Na informatie aan de ouders over de diverse onderwijsvormen, volgt in maart de aanmelding bij het voortgezet onderwijs.

Nieuws vanuit school

Ongeveer een keer per maand wordt er een Nieuwsbrief op de site geplaatst. Op deze manier krijgen de ouders informatie over schoolactiviteiten . Ook staan hierin vrije dagen, vakanties, studiedagen e.d. Kortom alles wat van belang is voor ouders om te weten. De ouders ontvangen vanuit voor publicatie een mail met de mededeling dat de Nieuwsbrief gepubliceerd wordt.

De schoolkrant

De schoolkrant staat onder regie van een ouder en de leerlingenredactie. De krant wordt 1 maal per jaar uitgegeven. In de krant is alleen maar werk van kinderen opgenomen.

Brieven

In aparte brieven aan ouders wordt melding gemaakt van bijzondere evenementen zoals bijvoorbeeld de schoolreisjes. Daarbij natuurlijk de informatie over wat er die dag zal gebeuren, de extra voorzieningen die getroffen moeten worden, aangepaste tijden etc. Een brief is herkenbaar aan het logo. Een brief is, in tegenstelling tot de Nieuwsbrief niet altijd voor alle groepen bestemd.

Persoonlijke gesprekken op school

Behalve de 10-minutengesprekken naar aanleiding van het rapport is het ook mogelijk de leerkrachten en/of de schoolleider tussendoor te spreken. De ouders kunnen gewoon binnenlopen, voor of na schooltijd, voor een vraag of opmerking. Voor een langer onderhoud adviseren wij de ouders een afspraak te maken.

Hulpouders

Een andere manier waarop ouders betrokken worden bij de school is door deelname aan diverse schoolse activiteiten en evenementen.
Schoolse activiteiten en evenementen waarbij ouders betrokken worden zijn o.a.:
– leesouder (groep 3/4/5);
– redactielid/typiste van de schoolkrant;
– excursies;
– sporttoernooien;
– feesten (in overleg met de ouderraad);
– schoonmaakwerkzaamheden;
– computerondersteuning;
– klussen;
– versieren van de school;
– hulppost bij het verkeersexamen;

De ouderraad

De ouderraad stelt zich tot taak:
• de bloei van de school te bevorderen
• te bevorderen dat ouders zich voor de school interesseren
• te bevorderen dat ouders ondersteunende werkzaamheden verrichten
• belangen van ouders te behartigen bij de MR, de schoolleiding en de leerkrachten

De ouderraad kan:
• optreden als vertegenwoordiger van ouders
• een kandidatenlijst voor de verkiezing van ouders in de MR ondersteunen
• de MR adviseren over te nemen besluiten, ook uit eigen beweging

De ouderraad is samengesteld uit ouders van kinderen die op onze school zitten. De leden worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar.
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen ouderraad en team. Ouders die belangstelling hebben om plaats te nemen in de ouderraad kunnen zich tot de ouderraad wenden (zie de jaarlijkse bijlage).
Het belangrijkste doel van de ouderraad is de diverse activiteiten die op school maar ook buiten de school plaatsvinden te organiseren, te ondersteunen en te financieren.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:
Penningmeester: Christy Versteegh
Secretaris: Miriam Zondag
Algemenen leden: Sara Grosman, Melanie Hermans

Teamvertegenwoordiging: Lobke Dolphijn

Geldelijke bijdrage van ouders

Ouders betalen voor openbaar onderwijs geen schoolgeld. Wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de vorm van een jaarlijks bedrag. Het beheer berust bij de ouderraad.
Uit het ouderfonds worden die uitgaven gedaan die niet vallen onder de reguliere onderwijsuitgaven: bekostiging van schoolactiviteiten als het Sinterklaas-, Kerst-, Eindfeest, Kinderboekenweek en schoolondersteuning in het algemeen. Voor de schoolreisjes wordt een aparte bijdrage gevraagd.
U kunt uw bijdrage voor het ouderfonds voldoen op:
bankrekening nr. NL73RABO0341165395

t.n.v. de ouderraad o.b.s. “De Wiekslag”

De medezeggenschapsraad

Onze school heeft (overigens wettelijk verplicht) een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen:

  • Vertegenwoordigers van de ouders;
    • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.

U kunt u zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad (zittingsperiode van twee jaar). In de raad van onze school zitten vier leden: twee ouders en twee groepsleerkrachten. De MR overlegt met de directie en het bestuur over belangrijke, beleidsmatige schoolzaken, zoals:

De besteding van onderwijsgeld;
• Het vaststellen van vakanties en vrije dagen;
• Groepsverdelingen en personele inzet;
• Nieuw beleid, op gebied van personeel, onderwijsinhoud en organisatie.

 

De MR heeft twee soorten rechten:

 

  • Instemmingsrecht: Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
    Adviesrecht: Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Ook deze zaken zijn in het reglement vastgelegd.

 

Tal van zaken die betrekking hebben op alle scholen binnen het bestuur Openbaar Onderwijs Buren worden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) besproken. Deze raad wordt gevormd door de vertegenwoordigers (ouder- en personeelsleden) van de afzonderlijke medezeggenschapsraden. De medezeggenschapsraad van onze school komt ongeveer 8 keer per schooljaar bijeen. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle belangstellenden worden bijgewoond.

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:Andrea Begthel
Ouder lid: Geert van Odijk
Teamleden: Nicole Ligthart en Sharina Vermeulen

Overblijfmogelijkheden

De overblijf wordt gedaan door KDV Buitenpret. Inschrijfformulieren zijn op school verkrijgbaar.

Schoolverzekering voor leerlingen

Uit de ouderbijdrage wordt de premie betaald voor een collectieve schoolverzekering. Het is een ongevallenverzekering, geen aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico op de heen- en terugweg naar en van de school en gedurende het verblijf in de schoolgebouwen respectievelijk op de daarbij behorende terreinen. Dit geldt ook tijdens excursies en schoolreizen.

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Facebook