Leerlingen

Leerlingen, de zorg voor de kinderen

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De stap naar de basisschool is voor een vierjarig kind een grote stap. Het is heel spannend om naar die “grote” school te gaan. Daarom vinden wij het belangrijk dat uw kind van tevoren met de juf en de kinderen kan kennismaken. Voordat het op school komt, mag het vijf ochtenden in de klas komen kijken. Dan kan het vast een beetje wennen.
Wij raden de ouders aan hun kind zo’n vier maanden voordat het vier jaar wordt (eerder mag ook) op school in te schrijven.
Kinderen die in andere groepen op school komen, worden in de gelegenheid gesteld een dag(deel) te komen kennismaken.
In beide gevallen kan in een gesprek met de schoolleider en/of de groepsleerkracht informatie verkregen worden over de school. Ook een rondleiding door de school hoort daarbij.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school
De ontwikkeling van alle kinderen wordt systematisch gevolgd. De leerkracht verzamelt allerlei informatie over uw kind: cijfers van repetities of werkjes, uitslagen van toetsen en observatiegegevens. De meeste van deze gegevens worden verwerkt in het rapport.

Een aantal keren per jaar hebben we vaste toetsmomenten voor rekenen, spelling en lezen (zowel technisch als begrijpend lezen). Voor de kleuters zijn dat toetsen voor begrippen op reken en taal gebied.De ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied toetsen we d.m.v. Kijk en Zien.
Deze gegevens worden in het leerlingdossier bewaard. Op deze manier maken we een zogenoemd leerlingvolgsysteem. We kunnen elk kind door de jaren heen “volgen” en zien of alles naar wens verloopt. Kinderen die op onderdelen uitvallen of juist extra begaafd zijn worden zo snel gesignaleerd. Voor hen kan dan een individueel plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd worden. Voor kinderen met dezelfde problematiek kan dit plan groepsgewijs worden aangepakt.

Wanneer een kind uitval vertoont, vindt uiteraard overleg met de ouders plaats. Er wordt informatie over het kind gevraagd en ouders worden ingelicht over het plan van aanpak.
Alle ouders krijgen altijd informatie over de vorderingen van hun kind. Dat gebeurt drie maal per jaar d.m.v. het startgesprek, de rapporten:  voorjaar en aan het einde van het schooljaar. Voor ieder kind wordt een leerlingonderwijskaart gemaakt. Op deze kaart staan de behaalde resulaten en de doelen per vak op. Ook de manier waarop er aan die doelen gewerkt gaat worden, staat op deze LOK beschreven.

De speciale zorg

Wij proberen ons onderwijs zodanig te organiseren dat de ontwikkeling van elk kind zoveel mogelijk tot zijn recht komt. Maar een kind kan gedurende de basisschool problemen krijgen. Problemen met rekenen, spelling of lezen maar ook met concentratie, lichamelijke klachten of stagnatie in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom hebben wij een zorgplan opgesteld. Dit zorgplan bestaat uit onderstaande onderdelen.

Leerlingbespreking
Minimaal 3x keer per schooljaar is er een leerlingbespreking. Daarin bespreken we als team de leerlingen die extra aandacht of begeleiding nodig hebben. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren n.a.v. de uitslag van een toets, maar ook als een kind op een aantal gebieden uitval vertoont of juist heel goed presteert. De leiding van deze vergaderingen berust bij de intern adviseur. Er worden adviezen gegeven en vragen gesteld over de betrokken leerling en de leerkracht. Samen met de intern adviseur wordt daarna gekeken welke hulp/zorg het kind nodig heeft. Moet er externe hulp komen, dan zal de intern adviseur die specifieke hulp inschakelen, uiteraard in overleg met de betrokken ouders/verzorgers.

Intern adviseur
De groepsleerkrachten kunnen overleggen met de intern adviseur. Dit is een persoon die als functie heeft de zorg voor de leerlingen te coördineren en verder te ontwikkelen en begeleidt leerkrachten hierbij Deze leidt de leerlingbesprekingen en maakt een planning voor toetsafnamen. Het leerlingdossier wordt door de leerkracht bijgehouden en “gecontroleerd” door de intern adviseur. Die onderhoudt tevens de contacten met externen.

Leerlingdossier
De groepsleerkracht houdt het leerlingdossier bij. Daarin staan alle afspraken , vorderingen en bijzonderheden van de leerlingen. Dit dossier is alleen toegankelijk voor personeelsleden en betrokken ouders.

Planmatig handelen
Er bestaat een vaste procedure waarmee gesignaleerde problemen worden benaderd. Als het probleem duidelijk is, worden de oplossingen uitgewerkt in een leerlingonderwijskaart. Daarin staat wat gedaan wordt, op welke wijze en gedurende welke periode. Na afloop worden uitvoering en resultaten geëvalueerd in een leerlingbespreking. Uiteraard wordt dit alles met ouders besproken.

BePo
Als ondanks deze hulp de problemen niet verdwijnen, wordt contact opgenomen met het samenwerkingsverband. Hierin zijn zogenaamde plusconsulenten en themaspecialisten werkzaam. Zij kunnen ons handvatten geven en in de klas observeren van kinderen. In onderling overleg wordt een hulpprogramma gemaakt.
Het kan ook zijn dat blijkt dat een kind beter geholpen kan worden op een speciale school voor basisonderwijs. Bijvoorbeeld omdat een kind, gezien de aard van de problematiek, onvoldoende begeleid kan worden op onze school. Het samenwerkingsverband (BEPO)helpt bij het verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs. Dit alles gaat in nauw overleg met de ouders.

Blijven zitten of een groep overslaan

Soms wordt besloten dat een kind een groep nog een jaar overdoet. Het kind kan bijvoorbeeld emotioneel nog niet toe zijn aan een volgende groep. Of het kind vertoont op een aantal gebieden nog wat achterstand die mogelijk met een extra jaar kan worden ingelopen. Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs is dan niet nodig.
We werken dan met een speciaal programma: bij de vakken die het kind wel beheerst, mag het op eigen niveau verder werken.
Ook kan het zijn dat een kind zich dermate snel ontwikkelt, dat het beter is om een groep over te slaan.
Uiteraard wordt de procedure in nauw overleg met de ouders gevolgd. Ouders worden van stap tot stap op de hoogte gehouden. De eindbeslissing ligt bij het team, c.q. de schoolleider.

Voortgezet onderwijs

In groep 8 moet de keuze gemaakt worden naar welke vorm van voortgezet onderwijs een leerling gaat. De leerkracht belegt een speciale avond, waarin hij informatie geeft over de eindtoets, de procedure e.d. De informatie van de scholen voor voortgezet onderwijs wordt gebundeld en tijdig, dat wil zeggen, voor de open dagen van de scholen voor voortgezet onderwijs, aan kinderen en ouders bekend gemaakt.
In groep 8 maken de kinderen in april de eindtoets. De kinderen worden getoetst op vorderingen betreffende reken, taal, lezen en informatieverwerking. De uitslag geeft mede een idee voor welke vorm van voortgezet onderwijs een leerling geschikt is. In gesprekken met ouders en kind bepaalt de leerkracht van groep 8 zijn advies. De uiteindelijke schoolkeuze ligt bij de ouders.
Als de schoolkeuze definitief bepaald is, geeft de basisschool de informatie over de leerlingen door aan de gekozen school voor voortgezet onderwijs. Deze informatie is belangrijk voor het goed functioneren van de kinderen op de school voor voortgezet onderwijs.
Data van de informatieavond, toetsdagen en toetsuitslag vindt u in een van de nieuwsbrieven.

De scores van de eindtoetsen liggen over het algemeen rond het landelijk gemiddelde. De Wiekslag heeft kleine groepen en daardoor zeggen gemiddelden niet zoveel: één hoge of lage score kan het beeld behoorlijk beïnvloeden.

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Facebook