Disclaimer

Aansprakelijkheid

OBS De Wiekslag is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan obs De Wiekslag jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van obs De Wiekslag.

Nieuwsbrief

Bekijk hier de laatste nieuwsbrief

Facebook